Члан 57. Закона о основама система и образовања

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:
1. Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања.
2. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада.
3. Учествује у поступку предлагања изборних предмета.
4. Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља.
5. Разматра услове за рад установе.
6. Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. овог закона.
7. Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању.
8. Разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.