Време реализације Садржај Носиоци активности
17. новембар 2014.
Дан толеранције Наставници
27. јануар 2015. Прослава Светог Саве Директор
1. април – 30. јун 2015. Упис ученика у I разред Психолог
16. април 2015. Прослава Дана школе Директор, наставници
Подела сведочанстава ученицима VIII
разреда
Директор, одељенске старешине
Припремна настава за ученике VIII
разреда
Наставници српског језика,
математике, физике, хемије и
биологије
28. јун 2015. Додела награда и похвала одличним
ученицимаи ученицима који су
постигли запажене резултате на
такмичењима
Директор, одељенске старешине
Припремна настава за полагање поправних испита Предметни наставници
Полагање поправних испита Предметни наставници