ЕКСКУРЗИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023.године

Дводневна екскурзија ученика старијих разреда

Дестинације: Доњи Крчин- Крушевац- Чачак- Мокра Гора- Бајина Башта- Златибор- Доњи Крчин

Датум реализације: 14.и 15. мај 2023. године

5-1

 

5/2

 

 

6/1

 

6/2

 

7/1

 

7-2

 

8-1

 

8-2

 

Вожња Шарганском осмицом

 

 

Екскурзије, излети, летовања, зимовања и кампови су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују ван школе. Њихов циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

Садржаји екскурзија и излета остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма.

Након доношења одлуке о избору дестинација за наредну школску годину, Школа расписује оглас на који се јављају туристичке агенције са својим понудама. Директор, уз сагласност Комисије и Школског одбора, доноси одлуку о најповољнијој понуди за извођење екскурзије.

Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, одељенског старешине, разредног већа, директора школе и Школског одбора.

Наша школа има праксу планирања школских излета и ђачких екскурзија у складу са педагошким принципима и актуелним садржајима. Посебна пажња посвећује се избору занимљивих дестинација, али и организовању излета који помажу да ученици лакше упознају своју ужу или ширу околину.